🖼️
 • MathType Phần mềm soạn thảo công thức Toán học

 • MathType 7.7.1 là công cụ soạn thảo công thức toán học phong phú. MathType tương thích với hầu hết các bộ ứng dụng văn phòng, giúp bạn dễ dàng tạo ra các ký tự, công thức toán học...
 • Xếp hạng: 4 324 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  🖼️
  🖼️
  🖼️
  • MathType Plugin Các plugin hỗ trợ MathType

  • MathType có thể được sử dụng như phần mềm dịch vụ (SaaS), các plugin WIRIS phải luôn được cài đặt trong server ứng dụng web. Toàn bộ plugin WIRIS là tổ hợp các công nghệ server (PHP, Java, ASP.NET) và công nghệ trình duyệt (HTML, JavaScript).
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu