Tổng hợp admin command, cách dùng lệnh admin trong Project Zomboid

  • 1 Đánh giá

Admin command hay lệnh admin là những lệnh mà host của server game đặt ra. Các lệnh này cho phép host sửa đổi cài đặt của trò chơi, tạo vật phẩm hoặc chạy các chức năng không khả dụng. Nếu muốn sử dụng các lệnh admin từ bên trong máy chủ của mình, trước tiên người chơi host server cần đặt cấp truy cập của trình phát từ bảng điều khiển.

Đây là một yếu tố thú vị cho các server nhiều người chơi và Project Zomboid không nằm ngoài điều đó. Trong bài viết này, hãy cùng khám phá danh sách các lệnh của admin trong Project Zomboid, cũng như cách sử dụng admin command.

Danh sách admin command trong Project Zomboid

TênAdmin commandHành động
additem/additem “user” “module.item”Cung cấp một vật phẩm cho người chơi.
addvehicle/addvehicle “user”Spawn 1 phương tiện.
addxp/addxp “user” “perk=XP”Cung cấp XP cho người chơi.
alarm/alarmÂm thanh báo động tòa nhà ở vị trí của admin.
changeoption/changeoption option="newOption"Thay đổi tùy chọn máy chủ.
chopper/chopperĐặt một sự kiện máy bay trực thăng trên một người chơi ngẫu nhiên.
changepwd/changepwd “pwd” “newPwd”Thay đổi mật khẩu.
createhorde/createhorde “number”Spawn ra một đám đông gần một người chơi.
godmode/godmode “user”Làm cho một người chơi bất khả chiến bại.
gunshot/gunshotTạo ra tiếng súng gần người chơi.
help/helpHiển thị menu trợ giúp.
invisible/invisible “user”Làm cho người chơi trở nên vô hình trước zombie.
noclip/noclip “user”Cho phép người chơi đi xuyên qua các vật thể rắn.
quit/quitLưu và thoát khỏi máy chủ.
releasesafehouse/releasesafehousePhát hành một ngôi nhà an toàn đang sở hữu.
replay/replay “user” [-record | -play | -stop] “filename”
Ghi và phát lại một người chơi đang di chuyển.
reloadoptions/reloadoptionsTải lại tùy chọn máy chủ.
save/saveCứu thế giới hiện tại.
sendpulse/sendpulseChuyển đổi gửi thông tin hiệu suất máy chủ cho khách hàng.
showoptions/showoptionsHiển thị danh sách các tùy chọn và giá trị máy chủ hiện tại.
startrain /startrainBắt đầu mưa trên máy chủ.
stoprain/stoprainNgừng mưa trên máy chủ.
teleport/teleport “toUser” or /teleport “user” “toUser”Dịch chuyển đến một người chơi.
teleportto/teleportto x,y,zDịch chuyển đến tọa độ nhất định.
addalltowhitelist/addalltowhitelist
Thêm tất cả người dùng hiện tại được kết nối bằng mật khẩu vào danh sách trắng.
adduser/adduser “user” “pwd”
Thêm người dùng mới vào danh sách trắng.
addusertowhitelist /addusertowhitelist “user”
Thêm một người dùng được kết nối bằng mật khẩu vào danh sách trắng.
removeuserfromwhitelist/removeuserfromwhitelist“user”Loại bỏ một người dùng được kết nối bằng mật khẩu vào danh sách trắng.
banid /[ban]id “SteamID”
Cấm một Steam ID
unbanid/[unban]id “SteamID”
Bỏ cấm một Steam ID
banuser /[ban] “user”
Cấm một người dùng
unbanuser/[unban] “user”Bỏ cấm một người dùng
grantadmin /[grantadmin] “user”
Cấp quyền quản trị cho người dùng.
removeadmin/[removeadmin] “user”
Xóa bỏ quyền quản trị khỏi người dùng.
kickuser/kickuser “user”
Loại bỏ một người dùng khỏi máy chủ.
players/players
Liệt kê tất cả người chơi được kết nối.
servermsg/servermsg “message”
Phát một tin nhắn cho tất cả người chơi.
setaccesslevel/setaccesslevel “user” “[admin | moderator | overseer | gm | observer]”
Đặt cấp độ truy cập/cấp phép của người chơi.
voiceban/voiceban “user” [-true | -false]Cấm một người dùng sử dụng tính năng thoại.

Cách dùng lệnh admin trong Project Zomboid

Để sử dụng các lệnh console hoặc lệnh của admin trong Project Zomboid, điều đầu tiên người chơi host server cần làm là đặt cấp độ truy cập của người chơi từ console. Sau khi hoàn tất, mọi người có thể nhập các lệnh từ Control Panel hoặc từ chính phần trò chuyện của Project Zomboid.

Trò chuyện trong Project Zomboid

Để bắt đầu sử lệnh admind hay admin command trong Project Zomboid, host server cần thực hiện thông qua tính năng trò chuyện trong game, với các bước chi tiết như sau:

  • Khởi chạy Project Zomboid
  • Mở hộp trò chuyện bằng cách nhấn phím T
  • Tiến hành nhập lệnh có dấu /

Control Panel

Đây là các bước để sử dụng các lệnh của admin thông qua Control Panel:

  • Khởi chạy Project Zomboid
  • Mở Console.
  • Tiến hành nhập lệnh và loại bỏ dấu / ở đầu.

Cập nhật: 25/07/2023
  • 1.457 lượt xem
Xem thêm: Project Zomboid