Aqua Data Studio for Mac

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 105 MB
  • Lượt xem: 885
  • Lượt tải: 871
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.5 Intel/10.6 Intel
Giới thiệu

Aqua Data Studio là một môi trường phát triển tích hợp nhất Integrated Development Environment (IDE) cho các chuyên gia phát triển. Một IDE cung cấp ba chức năng chính trong lĩnh vực này: A) Truy vấn cơ sở dữ liệu và công cụ quản trị, B) Bộ các công cụ so sánh cơ sở dữ liệu, điều khiển nguồn và các hệ thống file và C) Máy khách điều khiển nguồn tích hợp cho Subversion (SVN) và CVS.

Database IDE: Các công cụ truy vấn và quản trị cơ sở dữ liệu cho phép các nhà phát triển có thể dễ dàng tạo, chỉnh sửa và thực thi mã SQL, cũng như có thể duyệt và thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu một cách trực quan. Aqua Data Studiocung cấp một môi trường cơ sở dữ liệu tích hợp với một giao diện nhất quán cho tất cả các cơ sở dữ liệu quan hệ. Điều này cho phép quản trị viên và chuyên gia cơ sở dữ liệu có thể xử trí nhiều nhiệm vụ đồng thời từ một ứng dụng.

Compare Tools: Bộ công cụ so sánh cho phép người cùng có thể xem một cách dễ dàng sự khác biệt giữa các máy chủ RDBMS, cơ sở dữ liệu và giản đồ cho các nhiệm vụ cơ sở dữ liệu. Các công cụ này cũng cho phép người dùng có thể xem sự khác biệt giữa các file, cấu trúc thư mục, các file điều khiển nguồn và sự xem xét hoàn chỉnh.

Version Control: Máy khách Version Control cung cấp một giải pháp hoàn tất cho các kho chứa Subversion và CVS, cho phép người dùng dễ dàng quản lý tất cả các kho chứa (repository) điều khiển tài nguyên một cách dễ dàng để sử dụng IDE, thông qua Repository Browser.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.