Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký Biểu mẫu hành chính

Tải về
  • Đánh giá:
    3 5 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 66,4 KB
  • Lượt tải: 6.609
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký - Biểu mẫu hành chính

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký dùng cho đơn vị khi muốn thay đổi thủ tục thay đổi mẫu dấu, chữ ký.

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI MẪU DẤU, CHỮ KÝ                                      

Kính gửi Kho bạc Nhà nước:...................................................................................................

Tên đơn vị (đã đăng ký mở và sử dụng TK tại KBNN): ..........................................................

Đề nghị được tiếp tục giao dịch với KBNN theo các thông tin sau:

Tên đơn vị:

Quyết định thành lập số: ......................... Mã ĐVQHNS:........................................................

Do cơ quan: ......................................................................... Cấp ngày:.................................

Địa chỉ: ................................................................................ Điện thoại:.................................

Họ và tên Chủ tài khoản: ........................................................................................................

Quyết định bổ nhiệm: Số...............ngày.........tháng.........năm ................................................

CMND số: ................. Ngày...... tháng..... năm....... Nơi cấp:...................................................

Tên cơ quan cấp trên: .............................................................................................................

Yêu cầu mở tài khoản: ............................................................................................................

Tại Kho bạc Nhà nước: ...........................................................................................................

Để giao dịch về: .......................................................................................................................

Mẫu chữ ký:

Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký

Mẫu dấu:    (1)                            (2)

                                                                                      ............, ngày...... .tháng....... năm ........

Chủ tài khoản                                                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

PHẦN DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI

Mã tài khoản kế toán:........................................... Tên tài khoản kế toán:..............................

Mã cấp NS:......................................................... Mã ĐVQHNS:.............................................

…………………………………………………………………………………………………...........

…………………………………………………………………………………………………...........

…………………………………………………………………………………………………...........

Ngày bắt đầu hoạt động:.........................................................................................................

Có giá trị đến ngày:..................................................................................................................

Đã kiểm soát đầy đủ hồ sơ theo quy định.

                                                                                                                    Duyệt y

                                                                                                 ............, ngày....... tháng...... .năm ........

                     Kế toán trưởng                                                                       Giám đốc

                    (Ký, ghi rõ họ tên)                                                            (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

                                                                        PHẦN BỔ SUNG

- Quyết định bổ nhiệm Chủ tài khoản (bổ nhiệm lại): Số Quyết định:.................., ngày.....tháng....năm........

- .........................................................................................................................................................

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.