Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp Biểu mẫu hành chính

Tải về
Giới thiệu

Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp - Biểu mẫu hành chính

Download.com.vn xin giới thiệu Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp được Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------***-------

Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Kính gửi: Phòng Lao động-Thương binh và xã hội......
Tỉnh, thành phố…………………..

Tên tôi là: ...............................................................................................................................

Sinh ngày .......... tháng ........... năm .....….

Số CMND ........................................... do ................cấp ngày ....... tháng ........ năm .........

Số điện thoại liên lạc....................số tài khoản cá nhân........................mã số thuế....................

địa chỉ Email(nếu có):.....................................

Hiện cư trú tại:.........................................................................................................................

Số sổ Bảo hiểm xã hội:............................................................................................................

Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với…...................………...

.................................................................................................................................................

Địa chỉ cơ quan……………………….......................................................................................

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:……………tháng.

Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, đến nay tôi đã đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Kèm theo đơn này là(*)............. và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho tôi.

…….., ngày … tháng … năm ….
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Download văn bản để xem thêm chi tiết.