Mẫu đơn xin vào học lớp 6, lớp 8 Đơn xin nhập học

Tải về
  • Đánh giá:
    4 6 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 117,7 KB
  • Lượt tải: 3.774
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu đơn xin vào học lớp 6, lớp 8 - Đơn xin nhập học

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Đơn xin nhập học lớp 6 khi học sinh đã tốt nghiệp bậc tiểu học, dựa trên nhu cầu tuyển sinh vào lớp 6 của trường nào đó để nộp đơn xin vào học.

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS - THPT........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phú
c
----------------------------

Số đơn: .......

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6 
NĂM HỌC 20... – 20...

Kính gửi Ban Giám Hiệu trường TRUNG HỌC THCS-THPT ......................................................

Em tên là: .........................................................................Nam, Nữ:............................................

Sinh ngày: ......./......./......Tại (quận, TP) ......................................................Dân tộc:..................

Hiện ngụ tại số: ....................Đường: ........................Phường: ..................Quận: ......................

Hộ khẩu thường trú: .................................................................Điện thoại: .................................

Họ và tên cha: .............................................................................................................................

Nghề nghiệp: ..................................................................Điện thoại………................……………

Họ và tên mẹ: ..............................................................................................................................

Nghề nghiệp: ................................................................Điện thoại…….................………………

Đã học lớp 5 tại trường tiểu học …………….....… Quận/Huyện:……………. TP/TP: …….…….

KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 20… – 20…

Mẫu đơn xin vào học lớp 6, lớp 8

Các thành tích đã đạt được học tập, văn nghệ, thể thao…..(từ cấp Quận/Huyện trở lên):

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Em làm đơn này xin được nhập học lớp 6 tại trường TRUNG HỌC THCS-THPT......................

Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội qui nhà trường.

Ngày ..... tháng ... năm 20…

Chữ ký Cha, Mẹ (Người đỡ đầu)

Họ và tên ................................

Học sinh ký tên

Họ và tên .........................

Download văn bản để xem thêm chi tiết.