Mẫu số 02/BVMT: Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường Mẫu khai phí - lệ phí

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 51 KB
  • Lượt xem: 221
  • Lượt tải: 196
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu số 02/BVMT: Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường - Mẫu khai phí - lệ phí

Mẫu số 02/BVMT: Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Mẫu số 02/BVMT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

[01] Kỳ tính thuế: Năm …….....

[02] Lần đầu                [03] Bổ sung lần thứ 

[04] Người nộp thuế: .....................................................................................

[05] Mã số thuế: .............................................................................................

[06] Địa chỉ: ...................................................................................................

[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[09] Điện thoại: ..................... [10] Fax: .................. [11] Email: ..................

[12] Đại lý thuế (nếu có): .....................................................................................

[13] Mã số thuế: .............................................................................................

[14] Địa chỉ: ...................................................................................................

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: ..................

[20] Hợp đồng đại lý thuế số: ........................................................... ngày ......................

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam


STT

Loại khoáng sản
 
Sản lượng khoáng sản tính phí trong kỳ

Mức phí


Số phí phải nộp trong kỳ


Số phí
đã kê khai
trong kỳ
Đơn vị tính Số lượng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
I Khoáng sản do cơ sở tự khai thác:          
1 ...          
2 ...          
  ...          
II Khoáng sản do cơ sở thu mua nộp thay người khai thác          
1 ....          
2 ...          
  Tổng cộng:    

Số tiền phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản còn phải nộp vào NSNN của kỳ quyết toán là (ghi bằng chữ):

.............................................................................................

...............................................................................................................................................

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số: 

Ngày ........ tháng .......... năm .........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)