Quyết định số 1365/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2004 - 2011

Tải về
  • Đánh giá:
    3 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 29 KB
  • Lượt tải: 03
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Quyết định số 1365/QĐ-TTG - Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2004 - 2011

Quyết định số 1365/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2004 - 2011. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 1365
/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2010

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2004 - 2011
--------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu Thành viên Ủy ban nhân dân các cấp;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 2446/TTr-BNV ngày 26 tháng 7 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2004 - 2011 như sau:

Các Phó Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

- Bà Lê Thị Kim Đơn, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Đắk Hà.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5b). Hà
THỦ TƯỚNG 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng 

Liên kết tải về