Văn bản đăng ký thi đua khen thưởng

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 38 KB
  • Lượt xem: 856
  • Lượt tải: 671
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Văn bản đăng ký thi đua khen thưởng

Mẫu văn bản đăng ký thi đua khen thưởng là mẫu văn bản do các tập thể và công đoàn các đơn vị đăng ký danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng với cơ quan chủ quản ...

 …………………………….

Đơn vị: …………………..

-------

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Tỉnh (thành phố), ngày … tháng … năm …

 BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM ....

Kính gửi: ………………………………………………

Hưởng ứng phong trào thi đua do …….. phát động, Lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn ……………. cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ... nhất trí đăng ký thi đua năm ……. với nội dung và mục tiêu sau đây:

1. Nội dung thi đua:

…….

2. Mục tiêu phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong năm ……… như sau:

a. Đối với tập thể:

…………………

b. Đối với cá nhân: 

 CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký, đóng dấu) 
Liên kết tải về