LightShot 5.5.0.7

Link Download LightShot chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.