Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1

Link Download Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
🖼️
  • oXygen XML Editor (Java Web Start)

  • oXygen XML Editor là phần mềm đơn giản để sử dụng XML Editor, XSLT/XQuery Debugger và Profiler. Nó cung cấp các thiết bị để làm việc với một loạt các tiêu chuẩn XML: chỉnh sửa và chuyển đổi XML, phát triển XML Schema, thực hiện và gỡ rối XSLT/ XQuery/ XPa
  • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • WinCHM 4.02

  • WinCHM là phần mềm tạo các mục giúp đỡ (CHM,WebHelp,Single HTML - Word, PDF).
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Database