MyEqText 3.0

Link Download MyEqText 3.0 chính:
🖼️
🖼️
🖼️
  • Presentation Assistant

  • Presentation Assistant là công cụ ghi chú tốt nhất cho giảng dạy, thuyết trình, giáo dục, giải thích, và cuộc họp nội bộ tại nơi làm việc hoặc giải thích cho mọi người hiểu trên máy tính của bạn.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • ExamJet Quiz Maker Tạo đề thi và đề kiểm tra

  • ExamJet Quiz Maker là một phần mềm chuyên nghiệp giúp người dùng tạo ra những bài kiểm tra hay đề thi tiêu chuẩn một cách nhanh chóng và dễ dàng. Trong gói công cụ này bao gồm hai chương trình, Test Manager để tạo và quản lý đề thi trong kh đó Tester là ứng dụng cho phép thực hiện bài thi ngay trên máy tính.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
;
Xem thêm Hỗ trợ giáo án