FOLIO Back Offices - Phần mềm kế toán

Tải về
1 (1) Công ty Cổ phần Phát triển phần mềm và ứng dụng Công nghệ thông tin Tính phí 1.443 Dung lượng: 15 MB Ngày: Yêu cầu: Microsoft Windows

FOLIO Back Offices (BO) là giải pháp tổng thể quản lý hệ thống tài chính, kế toán được thiết kế chuyên cho Khách sạn, Resort, Nhà hàng. Phù hợp với chuẩn kế toán Việt Nam và được cập nhật liên tục.

Các phần chính:

Kế toán tổng hợp

* Lên báo cáo bảng phân bổ vật liệu, chi phí nguyên vật liệu
* Tự động kết chuyển, phân bổ chi phí, doanh thu
* Tính lãi lỗ cho từng chu kỳ kế toán

Kế toán hàng hoá, thành phẩm

* Quản lý danh mục hàng hoá, thành phẩm
* Theo dõi chi phí mua hàng như thuế, vận chuyển, hải quan
* In phiếu nhập, xuất hàng hoá, thành phẩm trên máy tính
* Tự động tính giá tồn kho
* Lên báo cáo doanh thu cho từng mặt hàng, nhóm hàng.
* Phân tích lợi nhuận cho từng mặt hàng.

Kế toán thanh toán

* Theo dõi thu chi tiền mặt
* Theo dõi tức thời tiền mặt tại quỹ
* In phiếu thu, chi trên máy tính
* In uỷ nhiệm chi trên máy tính
* Cung cấp các báo cáo như: Sổ chi tiết tài khoản tiền mặt, tiền gửi;
* Bảng kê thu, chi tiền mặt tiền gửi; Sổ quỹ tiền mặt; bảng Cân đối phát
* sinh tiền mặt theo ngày; Sổ cái...

Kế toán tài sản cố định

* Theo dõi tăng giảm TSCĐ
* Tự động tính khấu hao tài sản cố định hàng tháng
* Tự động phân bổ chi phí hao mòn TSCĐ cho từng bộ phận

Giá thành, giá vốn

* Tập hợp chi phí nguyên vật liệu xuất dùng cho sản xuất theo từng
* sản phẩm.
* Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung. Tạo cơ
* sở để tính giá thành của sản phẩm
* Phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng cho từng
* sản phẩm.
* Tự động tính và lập bảng giá thành và các báo cáo liên quan đến giá
* thành sản phẩm sản xuất.

Báo cáo

* Nhật ký chứng từ
* Chứng từ ghi sổ
* Nhật ký chung
* Nhật ký sổ cái
* Báo cáo thuế GTGT
* Báo cáo công nợ phải thu, phải trả

1 Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm