Cookie Run: Kingdom - Hướng dẫn thu thập Soulstone trong Dark Mode

 • 1 Đánh giá

Trong Cookie Run: Kingdom, Dark Mode (chế độ bóng tối) cũng tương tự như Story Mode (chế độ câu chuyện) thông thường, ngoại trừ các màn chơi khó vượt qua hơn. Một người chỉ có thể chơi mỗi màn 3 lần, đồng nghĩa với việc thua một stage sẽ không được tính.

Chế độ câu chuyện phù hợp để thu thập các Topping, trong khi đó chế độ bóng tối sẽ mang lại nhiều Soulstone. Soulstone đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cấp sức mạnh cho các cookie.

Trong hướng dẫn về Cookie Run: Kingdom này, hãy cùng tìm hiểu các giai đoạn khác nhau để thu thập Soulstone trong Dark Mode.

Dark Mode trong Cookie Run: Kingdom
Dark Mode trong Cookie Run: Kingdom

Cách thu thập Soulstone trong Dark Mode

Người chơi có thể nhận được soulstone từ Mileage Shop, Arena Medal Shop và Rainbow Shell Gallery.

Tuy nhiên, tốt hơn mọi người nên thu thập các Soulstone cần thiết trong Chế độ bóng tối hơn là mua chúng. Điều này là do Stamina Jelly dùng trong Dark Mode dễ thu thập hơn rất nhiều so với số Mileage, Medal và Rainbow Pearl.

Ngoài ra, sở hữu các Soulstone là cách duy nhất để kiếm được các loại đá thường và hiếm, điều này rất tốt nếu người chơi muốn một cookie thường hoặc hiếm.

Thật không may, nếu chơi stage tặng một Soulstone của cookie cấp tối đa sẽ không được tính. Tức là, một cookie đã tăng 5 sao, sẽ không được tặng thêm Soulstone. Điều này có nghĩa là người chơi sẽ không nhận được điểm cộng Mileague, vì vậy việc chơi các màn chơi đó không có lợi ích gì.

Các màn chơi khác nhau để thu thập Soulstone

World 1 (Land of Little Big Dreams)

 • Beet Cookie: 1-03
 • Angel Cookie: 1-06
 • Cherry Cookie: 1-10
 • Knight Cookie: 1-13

World 2 (Dragon Hill)

 • Wizard Cookie: 2-03
 • Ninja Cookie: 2-06
 • Custard Cookie III: 2-10
 • Princess Cookie: 2-14
 • Alchemist Cookie: 2-18

World 3 (Pilgrim’s Path)

 • GingerBrave Cookie: 3-03
 • Strawberry Cookie: 3-06
 • Avocado Cookie: 3-09
 • Pancake Cookie: 3-13
 • Adventurer Cookie: 3-17
 • Blackberry Cookie: 3-21
 • Chili Pepper Cookie: 3-25

World 4 (Hero’s Gate)

 • Muscle Cookie: 4-03
 • GingerBrave Cookie: 4-06
 • Gumball Cookie: 4-09
 • Onion Cookie: 4-13
 • Clover Cookie: 4-16
 • Werewolf Cookie: 4-20
 • Snow Sugar Cookie: 4-24
 • Mint Choco Cookie: 4-28

World 5 (Tainted Forest)

 • Strawberry Cookie: 5-03
 • Wizard Cookie: 5-06
 • Carrot Cookie: 5-09
 • Cherry Cookie: 5-12
 • Knight Cookie: 5-15
 • Poison Mushroom Cookie: 5-19
 • Sparkling Cookie: 5-23
 • Vampire Cookie: 5-28

World 6 (Ancient Altar)

 • Ninja Cookie: 6-03
 • Beet Cookie: 6-06
 • Custard Cookie III: 6-09
 • Princess Cookie: 6-12
 • Alchemist Cookie: 6-15
 • Pomegranate Cookie: 6-19
 • Tiger Lily Cookie: 6-23
 • Purple Yam Cookie: 6-28

World 7 (Forgotten Academy)

 • Angel Cookie: 7-02
 • Muscle Cookie: 7-04
 • Avocado Cookie: 7-06
 • Pancake Cookie: 7-09
 • Adventurer Cookie: 7-12
 • Rye Cookie: 7-15
 • Herb Cookie: 7-18
 • Madeleine Cookie: 7-21
 • Dark Choco Cookie: 7-24
 • Milk Cookie: 7-27
 • Licorice Cookie: 7-30

World 8 (Hall of Enlightenment)

 • Blackberry Cookie: 8-02
 • Gumball Cookie: 8-04
 • Onion Cookie: 8-06
 • Clover Cookie: 8-09
 • Carrot Cookie: 8-12
 • Espresso Cookie: 8-15
 • Chili Pepper Cookie: 8-18
 • Werewolf Cookie: 8-21
 • Snow Sugar Cookie: 8-24
 • Mint Choco Cookie: 8-27
 • Poison Mushroom Cookie: 8-30

World 9 (Castle in the Sky)

 • Cherry Cookie: 9-03
 • Knight Cookie: 9-06
 • Carrot Cookie: 9-09
 • Princess Cookie: 9-12
 • Kumiho Cookie: 9-15
 • Tiger Lily Cookie: 9-18
 • Purple Yam Cookie: 9-21
 • Sparkling Cookie: 9-24
 • Vampire Cookie: 9-27
 • Almond Cookie: 9-30

World 10 (Timeless Kingdom)

 • Alchemist Cookie: 10-03
 • Avocado Cookie: 10-06
 • Pancake Cookie: 10-09
 • Latte Cookie: 10-12
 • Herb Cookie: 10-15
 • Rye Cookie: 10-18
 • Milk Cookie: 10-21
 • Madeleine Cookie: 10-24
 • Licorice Cookie: 10-27
 • Dark Choco Cookie: 10-30

World 11 (Grandberry Market)

 • Devil Cookie: 11-03
 • Adventurer Cookie: 11-06
 • Blackberry Cookie: 11-09
 • Black Raisin Cookie: 11-12
 • Pastry Cookie: 11-15
 • Fig Cookie: 11-18
 • Pomegranate Cookie: 11-21
 • Kumiho Cookie: 11-24
 • Strawberry Crepe Cookie: 11-27
 • Red Velvet Cookie: 11-30

World 12 (Hollyberry Palace)

 • Gumball Cookie: 12-03
 • Devil Cookie: 12-06
 • Onion Cookie: 12-09
 • Mango Cookie: 12-12
 • Lilac Cookie: 12-15
 • Espresso Cookie: 12-18
 • Squid Ink Cookie: 12-21
 • Latte Cookie: 12-24
 • Sorbet Shark Cookie: 12-27
 • Parfait Cookie: 12-30

Có 51 loại Soulstone khác nhau mà người ta có thể nhận được thông qua Dark Mode. Độ hiếm cookie cao nhất mà người chơi có thể nhận được từ các màn chơi là Epic.

Nếu muốn sử dụng cookie từ cấp Epic trở lên, người chơi phải mua Soulstone Legendary trong Rainbow Shell Gallery và Soustone Ancient từ Arena Medal Shop. Phần còn lại của các Soulstone Epic không được tìm thấy trong Chế độ tối có thể mua từ Mileage Shop.

Cập nhật: 25/02/2022
 • 90 lượt xem