🖼️ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012

🖼️

🖼️ Quyết định 5850/2012/QĐ-BGDĐT Phê duyệt nội dung và yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật dùng cho giáo dục mầm non

🖼️

🖼️ Chỉ thị số 01/CT-TTg Triển khai thi hành Luật đất đai

🖼️

🖼️ Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

🖼️

🖼️ Quyết định 87/QĐ-BTC Về việc ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013

🖼️