🖼️ Picture Resize Genius 3.0 Thay đổi kích thước và giảm dung lượng file ảnh

🖼️

🖼️ SWF Protector 4.0 Giảm dung lượng file SWF

🖼️

🖼️ WinRAR 5.70 Phần mềm nén, giải nén file RAR, ZIP... hiệu quả

🖼️

🖼️ Free PDF Compressor 3.0 Công cụ nén file PDF

🖼️

🖼️ Radical Image Optimize Tool (RIOT) 0.6 Giảm dụng lượng file ảnh

🖼️

🖼️ MP3 Bitrate Changer 1.2 Thay đổi Bitrate để nén file MP3

🖼️

🖼️ PowerArchiver 2019 19.00 Công cụ nén và giải nén

🖼️

🖼️ ITG Photo Compressor 1.0 Phần mềm chuyển đổi kích thước ảnh

🖼️

🖼️ GIF Optimizer 2.0 Tối ưu hóa các file GIF

🖼️

🖼️ FILEminimizer Suite 8.0 Giảm kích thước tập tin nhanh chóng

🖼️