🖼️ Remote Desktop cho Windows 8 Phần mềm kết nối máy tính từ xa

🖼️

🖼️ Polkast for Android 2.9 Kết nối máy tính từ xa cho Android

🖼️

🖼️ Remote Action! 1.0 Truy cập và kết nối máy tính từ xa

🖼️

🖼️ TeamViewer 14.0 Kết nối máy tính, truy cập và hỗ trợ từ xa

🖼️

🖼️ VNC Connect 6.3 Kết nối và điều khiển máy tính từ xa

🖼️
  • Phát hành: RealVNC
  • VNC là cụm từ viết tắt của Virtual Network Computing, đây là phần mềm điều khiển thiết bị từ xa, cho phép bạn xem và tương tác với 1 máy tính (gọi là server - máy chủ) thông qua 1 chương trình đơn giản (gọi là viewer) trên 1 máy tính khác thông qua mạng Internet.
  • windows Version: 6.3.2
  • Tìm thêm: VNC Connect RealVNC remote control VNC Connect Plus VNC Viewer

🖼️ AeroAdmin 2.5 Kết nối và quản lý PC từ xa

🖼️

🖼️ VNC Viewer Plus 1.2 Kiểm soát máy tính từ xa

🖼️

🖼️ TeamViewer for Chrome 14.0 Điều khiển máy tính từ xa

🖼️

🖼️ QuickRDP 2.0 Phần mềm quản lý kết nối cho máy tính.

🖼️

🖼️ NoMachine cho iOS 6.1 Điều khiển máy tính từ xa bằng iPad

🖼️