Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Đầu tư trong nước

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 36 KB
  • Lượt xem: 65
  • Lượt tải: 57
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Đầu tư trong nước

Thủ tục

Cấp Giấy chứng nhận Đầu tư trong nước

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, công dân khi thực hiện thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận TN&TKQ của Ban quản lý các khu công nghiệp Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở

Thành phần hồ sơ

1) Bản đăng ký, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

2) Dự án đầu tư;

3) Bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh do Sở KH&ĐT cấp;

4) Điều lệ Doanh nghiệp;

5) Bản sao công chứng giấy Chứng minh nhân dân của TGĐ, GĐ DN;

6) Danh sách thành viên góp vốn, cổ đông góp vốn của DN;

7) Quyết định (hoặc biên bản họp) của Hội đồng thành viên công ty hoặc Hội đồng quản trị công ty về việc xin cấp GCNĐT (theo yêu cầu bổ sung);

8) Báo cáo năng lực tài chính (do Nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm) và chứng minh năng lực tài chính thực hiện dự án.

9) Các văn bản khác có liên quan (Theo mục G20 của Quyết định 1088/2006/QĐ - BKH ngày 19/10/2006).

Số lượng hồ sơ (bộ)

04 (có 01bộ gốc)

Thời hạn giải quyết

07 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp pháp

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

Ban quản lý các khu công nghiệp

Lệ phí

Không

Yêu cầu thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Đầu tư 2005 ngày 29/11/2005;

- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

- Quyết định 1088/2006/QĐ - BKH  ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam;

Bạn nhấn vào Tải về để xem thêm các biểu mẫu, văn bản hướng dẫn Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Đầu tư trong nước.