JavaScript hay code JavaScript thường được sử dụng để xây dựng tương tác trên nền web. JavaScript về cơ bản là một ngôn ngữ lập trình kịch bản dựa trên đối tượng.