🖼️
🖼️
  • Ayoa Quản lý công việc, sơ đồ tư duy và chat miễn phí
  • Ayoa (tên cũ: DropTask) là công cụ “tất cả trong một” giúp người dùng tạo và cộng tác phát triển ý tượng vượt xa quản lý nhiệm vụ truyền thống. Làm việc tốt không phải chỉ hoàn thành công việc mà còn cần đảm bảo độ chính xác.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu