🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Netherite 2.0 Mod Mod chế tạo áo giáp Netherite 2.0
  • Netherite 2.0 Mod sẽ bổ sung vào Minecraft một cấp độ khác của vật liệu Netherite, từ đó cho phép người chơi chế tạo các loại giáp và công cụ mạnh hơn so với phiên bản chính thống.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Netherite Horse Armor Mod Mod áo giáp cho ngựa
  • Bản mod Netherite Horse Armor 1.16.3/1.16.2 sẽ đưa vào Minecraft một bộ áo giáp mới cho ngựa. Loại áo giáp này có thể được chế tạo bằng cách kết hợp Netherite với Diamond Horse Armor.
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️