🖼️ WorldfonePC Phần mềm gọi điện thoại quốc tế

🖼️

🖼️ Skype 8.41 Ứng dụng nhắn tin, gọi điện, gọi video, họp trực tuyến miễn phí

🖼️

🖼️ Viber cho Mac 10.3 Phần mềm gọi điện, gửi tin nhắn miễn phí cho Mac

🖼️

🖼️ Skype Web Chat, gọi điện, gọi video trên Skype web

🖼️

🖼️ ICQ 8 Gọi điện thoại, video miễn phí

🖼️

🖼️ Worldfone for Android 2.1 Gọi điện thoại quốc tế cho Android

🖼️

🖼️ VOIP for Android 1.97 Ứng dụng gọi điện rẻ hơn Skype trên Android

🖼️

🖼️ ICQ for Android 7.4 Gọi điện, gửi tin nhắn miễn phí bằng thiết bị Android

🖼️

🖼️ WorldfoneMobile for Symbian Gọi điện thoại quốc tế cho Symbian

🖼️

🖼️ PhonerLite 2.11 Ứng dụng chat, gọi điện, gửi tin nhắn miễn phí

🖼️