🖼️ Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT

🖼️
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.961

🖼️ Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại đảng viên Biên bản kiểm phiếu xếp loại đảng viên

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.610

🖼️ Phiếu đánh giá xếp loại hồ sơ giáo viên Phiếu kiểm tra hồ sơ của giáo viên

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.196

🖼️ Bảng minh chứng đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học Gợi ý minh chứng đáng giá theo Thông tư 20

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.084

🖼️ Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên Mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 735

🖼️ Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại chi bộ Biên bản kiểm phiếu xếp loại chi bộ

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 273

🖼️ Phiếu tổng hợp xếp loại giáo viên của hiệu trưởng Mẫu phiếu tổng hợp xếp loại giáo viên của hiệu trưởng

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 93

🖼️ Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả xếp loại giáo viên Báo cáo tổng hợp kết quả xếp loại giáo viên

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 51

🖼️ Biên bản kiểm phiếu xếp loại đảng bộ bộ phận Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại đảng bộ bộ phận

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32