Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ Mẫu LS4 theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH

Tải về
Giới thiệu

Download.com.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu LS4 - Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ được ban hành kèm theo Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. 

Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ là mẫu bản khai được cá nhân lập ra nhằm kê khai tình hình thân nhân của liệt sĩ. Nội dung trong mẫu bản kê khai cần trình bày rõ thông tin của của người kê khai, trình bày các thông tin thành viên thân nhân của liệt sĩ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Mẫu bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ

Mẫu LS4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------o0o-------

BẢN KHAI TÌNH HÌNH THÂN NHÂN LIỆT SĨ


Họ và tên: ……………………………………………..

Sinh ngày ... tháng ... ………………… Nam/Nữ:....

Nguyên quán:........................................

Trú quán:..............................................

Mối quan hệ với liệt sĩ:.........................

Họ và tên liệt sĩ:………….. hy sinh ngày ... tháng ... năm ….

Nguyên quán:........................................

Bằng Tổ quốc ghi công số …………. theo Quyết định số ……… ngày …… tháng ... năm ... của Thủ tướng Chính phủ.

Liệt sĩ có những thân nhân sau:

TT Họ và tên Năm sinh Mối quan hệ với liệt sĩ Nghề nghiệp Chỗ ở hiện nay (Nếu chết ghi rõ thời gian) Hoàn cảnh hiện tại (*)
1            
2            
3            
...            

 

.... ngày... tháng... năm...

Xác nhận của xã, phường …………………….

TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

.... ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

(*) Ghi rõ hoàn cảnh hiện tại: cô đơn không nơi nương tựa, mồ côi cha mẹ, đi học, khuyết tật.

Liên kết tải về