🖼️ Ocster Backup 1.91 Sao lưu dữ liệu miễn phí

🖼️

🖼️ SyncToy 2.1 Đồng bộ và sao lưu dữ liệu

🖼️

🖼️ FBackup 5.0 Build 218 Công cụ sao lưu miễn phí

🖼️

🖼️ R-Drive Image

🖼️

🖼️ Degoo 1.0 Phần mềm sao lưu tập tin

🖼️

🖼️ Personal Backup 5.4 Phần mềm sao lưu dữ liệu chuyên nghiệp

🖼️

🖼️ Easy Backup & Restore cho Android 4.3 Sao lưu và khôi phục dữ liệu dễ dàng trên Android

🖼️

🖼️ WD SmartWare Pro 2.0 Phần mềm sao lưu dữ liệu

🖼️

🖼️ File Backup Watcher 3.0 Phần mềm sao lưu dữ liệu tự động

🖼️

🖼️ GrabBack for Mac 1.4 Công cụ sao lưu dữ liệu

🖼️
  • Phát hành: ThingTone Software
  • GrabBack, một chương trình tiện ích nhỏ gọn nhưng rất tiện dụng, dễ dàng giúp người sử dụng sao lưu các chương trình, phần mềm ứng dụng trên hệ thống sử dụng hệ điều hành Mac OS X...
  • mac Version: 1.4.1
  • Tìm thêm: sao lưu phần mềm hệ thống tiện ích Mac OS X