FinalData Premium

Link Download FinalData Premium chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ PhotoRecovery Khôi phục hình ảnh

🖼️
 • Phát hành: Recoveronix
 • PhotoRecovery là phần mềm mạnh mẽ để khôi phục các tập tin hình ảnh với định dạng JPEG hay TIFF bị lỗi hoặc bị xóa từ thiết bị lưu trữ bị lỗi. Sau đó, dữ liệu đã khôi phục sẽ được lưu trữ vào tập tin hình ảnh JPEG hoặc TIFF mới.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 818

🖼️ Recover My Files 6.3 Khôi phục dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: GetData Software
 • Recover My Files là phần mềm giúp tìm kiếm, khôi phục file bị xóa như văn bản, hình ảnh, video, file nén, email chuyên dụng với khả năng xem trước khi phục hồi.
 • windows Version: 6.3.2.2552
 • Đánh giá: 76
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 118.820

🖼️ Excel Repair Toolbox Khôi phục file Excel bị lỗi

🖼️
 • Phát hành: Repair Toolbox
 • Excel Repair Toolbox được sử dụng để khôi phục các file Microsoft Excel bị lỗi với định dạng như *.xls, *,xlt, *.xlsx, *.xlsm, *.xltm, *.xltx và *.xlam. Dữ liệu khôi phục sẽ được xuất ra Microsoft Excel hoặc lưu trữ vào file XLSX mới.
 • windows
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.796

🖼️ Exchange Server Repair Toolbox Khôi phục dữ liệu từ Microsoft Exchange Server

🖼️
 • Phát hành: Repair Toolbox
 • Exchange Server Repair Toolbox là công cụ để khôi phục thông tin từ các cơ sở dữ liệu Microsoft Exchange Server bị hư hại. Phần mềm này có thể đọc các file *.EDB và *.STM và lưu thông tin vào trong những file Microsoft Outlook PST riêng biệt.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 436

🖼️ Excel Password Recovery Software 2.0 Phần mềm khôi phục mật khẩu Excel

🖼️
 • Phát hành: Enstella Systems
 • Excel Password Recovery Software là một trong những công cụ tốt nhất trong việc tìm lại mật khẩu cho các file Excel (định dạng xls và xlsx) mà không làm ảnh hưởng đến nội dung của file.
 • windows Version: 2.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 159
Xem thêm Khôi phục dữ liệu