XMind 8 3.7.9.0

Link Download XMind 8 chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.