OBS Studio 29.0.2

Link Download OBS Studio chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Quay video màn hình