🖼️
  • Prisma cho iOS Biến ảnh thành tranh vẽ nghệ thuật
  • Ứng dụng chỉnh sửa ảnh Prisma for iOS cung cấp rất nhiều bộ lọc ảnh đẹp, có thể biến ảnh chụp thông thường thành tác phẩm hội họa đầy tính nghệ thuật chỉ bằng 1 cú chạm tay.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️