Biểu mẫu Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định

Tải về
  • Đánh giá:
    3 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 31 KB
  • Lượt tải: 1.378
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Biểu mẫu Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định

Bảo hiểm xã hội
….......................
 Mẫu số: B03-BH
(Ban hành theo quy định số: 1124 - TC/QĐ/CĐKT ngày 12/12/1996 của Bộ tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ
Quý :.................Năm :……..........

Download văn bản để xem thêm chi tiết.