Công văn 423/BHXH-TCCB Về báo cáo lao động hợp đồng bảo vệ, tạp vụ cơ quan do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Tải về
Giới thiệu

Công văn 423/BHXH-TCCB - Về báo cáo lao động hợp đồng bảo vệ, tạp vụ cơ quan do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 423/BHXH-TCCB về báo cáo lao động hợp đồng bảo vệ, tạp vụ cơ quan do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------
Số: 423/BHXH-TCCB
V/v: Báo cáo lao động hợp đồng bảo vệ, tạp vụ cơ quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2012

 Kính gửi: Giám đốc Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã.

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ của Ngành, ngày 12/10/2011 Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội có Công văn số 1334/BHXH-TCCB về việc báo cáo nhu cầu hợp đồng bảo vệ, tạp vụ, vệ sinh cơ quan gửi Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã. Sau khi tổng hợp đến nay còn một số đơn vị chưa có báo cáo nhu cầu hợp đồng bảo vệ, tạp vụ, vệ sinh cơ quan.

Để có cơ sở xem xét cụ thể nhu cầu sử dụng và hình thức ký hợp đồng lao động làm công việc bảo vệ, tạp vụ, vệ sinh cơ quan, Giám đốc BHXH Thành phố yêu cầu Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã khẩn trương lập báo cáo và đề nghị nhu cầu sử dụng và hình thức ký hợp đồng bảo vệ, tạp vụ, vệ sinh cơ quan (theo mẫu) gửi về BHXH Thành phố (qua phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 28/02/2012 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo BHXH Thành phố xem xét ký hợp đồng lao động và mức tiền lương, tiền công đối với lao động hợp đồng bảo vệ, tạp vụ, vệ sinh cơ quan.

Sau ngày 28/02/2012 đơn vị nào không có báo cáo và hồ sơ của người lao động coi như đơn vị đó không có nhu cầu sử dụng lao động hợp đồng làm công việc bảo vệ, tạp vụ, vệ sinh cơ quan.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc đề nghị đơn vị phản ánh kịp thời về BHXH Thành phố (qua phòng TCCB) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH VN (bc);
- GĐ, PGĐ BHXH TP (cđ);
- Lưu: VT, TCCB (2).

 GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Thị Phương Mai

 BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐƠN VỊ……………………………………….

DANH SÁCH LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG BẢO VỆ, TẠP VỤ, VỆ SINH CƠ QUAN

(Kèm theo Công văn số…………….. ngày/02/2012 của BHXH…………………)

I. Lao động hiện đang làm hợp đồng:

STT Họ và tên
Năm sinh Công việc đang làm Mức tiền khoán hiện nay

Đề nghị
          Tăng mức tiền khoán
Chuyển sang ký HĐLĐ theo NĐ 68
             
             
             
             
             

 II. Đề nghị ký hợp đồng bảo vệ, tạp vụ, vệ sinh cơ quan năm 2012

STT Họ và tên
Năm sinh
Đề nghị làm công việc
Đề nghị hình thức ký hợp đồng
1 Ông Nguyễn Văn A 1984 Bảo vệ Ký hợp đồng lao động theo Nghị định 68
         
         
         
         
Liên kết tải về