Mẫu số S23-DN: Thẻ tài sản cố định Mẫu sổ sách kế toán thuế

Tải về
  • Đánh giá:
    3 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 79,1 KB
  • Lượt tải: 3.906
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu số S23-DN: Thẻ tài sản cố định - Mẫu sổ sách kế toán thuế

Mẫu số S23-DN: Thẻ tài sản cố định ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đơn vi:………..            

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S23-DN
(Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

 THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Số ........
Ngày ..... tháng ....... năm....... lập thẻ .........

Căn cứ vào biên bản giao nhận TSCĐ số ........ ngày ..... tháng ....... năm .......

Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ:................................. Số hiệu TSCĐ ...............................

Nước sản xuất (xây dựng) ...................................................... Năm sản xuất ........................................

Bộ phận quản lý, sử dụng ................................................... Năm đưa vào sử dụng ..............................

Công suất (diện tích thiết kế) ...................................................................................................................

Đình chỉ sử dụng TSCĐ ngày ............... tháng ............... năm ........................

Lý do đình chỉ ...........................................................................................................................................

Số hiệu
chứng t

Nguyên giá tài sản cố định
Giá trị hao mòn tài sản cố định
Ngày tháng năm
Diễn giải Nguyên giá Năm
Giá trị hao mòn Cộng dồn
A B C 1 2 3 4
             

Dụng cụ phụ tùng kèm theo

STT Tên, quy cách dụng
cụ phụ tùng
Đơn vị tính Số lượng Giá trị
A B C 1 2
         

Ghi giảm TSCĐ chứng từ số: ...................... ngày ..... tháng ....... năm .......

Lý do giảm ................................................................................................................................................. 

 

Người lập
(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 Ngày ...... tháng ....... năm ..... 

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.