🖼️ Remote Ripple Pro cho Android 3.1 Điều khiển máy tính từ xa bằng điện thoại Android

🖼️
  • Phát hành: GlavSoft
  • Đến từ nhà phát triển của TightVNC, Remote Ripple Pro là công cụ điều khiển máy tính từ xa thông qua thiết bị Android. Ứng dụng cho phép bạn truy cập, xem và điều khiển PC từ khoảng cách xa.
  • android Version: 3.1.2