🖼️ Friendsee for iOS 2.0 Chia sẻ video trên Facebook cho iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Invoke
  • Friendsee là ứng dụng cho phép bạn phát video trực tuyến ngay trên tường của Facebook hoặc tài khoản Twitter của mình.
  • ios Version: 2.0
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 136