🖼️ iRedSoft Batch PDF Merge (64-bit) Hợp nhất hai hay nhiều file PDF

🖼️
 • Phát hành: iRedSoft Technology
 • iRedSoft Batch PDF Merge là ứng dụng cho phép bạn hợp nhất hai hoặc nhiều tập tin PDF lại với nhau thành một file PDF mà không làm mất bản gốc của file PDF đó.
 • windows
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 255

🖼️ iRedSoft Batch PDF Merge (32-bit) Hợp nhất hai hay nhiều file PDF

🖼️
 • Phát hành: iRedSoft Technology
 • iRedSoft Batch PDF Merge là ứng dụng cho phép bạn hợp nhất hai hoặc nhiều tập tin PDF lại với nhau thành một file PDF mà không làm mất bản gốc của file PDF đó.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 222

🖼️ Batch TIFF Resizer Thay đổi kích thước ảnh định dạng TIFF

🖼️
 • Phát hành: iRedSoft Technology
 • Batch TIFF Resizer là một chương trình thay đổi kích thước nhiều hình ảnh cùng một lúc ở định dạng TIFF.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 826

🖼️ iRedSoft Image Resizer Thay đổi hàng loạt kích thước ảnh

🖼️
 • Phát hành: iRedSoft Technology
 • iRedSoft Image Resizer là một phần mềm dựa trên giao diện Batch Image Resizer và cho phép thay đổi kích thước của nhiều ảnh cùng một lúc.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.773

🖼️ Batch JPEG Rotator Xoay hàng loạt hình ảnh JPEG

🖼️
 • Phát hành: iRedSoft Technology
 • Batch JPEG Rotator cho phép bạn xoay hàng loạt hình ảnh JPEG mà không làm giảm chất lượng hình ảnh.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.681

🖼️ JBatch It

🖼️
 • Phát hành: iRedSoft Technology
 • JBatch It 5.11 là một trình xử lý hình ảnh hàng loạt với giao diện người dùng dựa vào Windows mà có thể xử lý định dạng ảnh phổ biến JPEG...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 772