🖼️ DoubleCommand for Mac

🖼️
  • Phát hành: Michael Baltaks
  • DoubleCommand for Mac là ứng dụng giúp bạn thiết lập lại một số phím tắt trong OS X. Ứng dụng này có thể tái sắp xếp lại toàn bộ mọi thứ, một số phím tiện ích nhất sẽ trở thành Ctrl, Cmd và Alt.
  • mac
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 355