🖼️ PC Sleep 2.2 Hẹn giờ tắt cho máy tính

🖼️
  • Phát hành: PC Sleep
  • PC Sleep là một phần mềm miễn phí giúp đặt thời gian tắt cho máy tính. Tự động hóa việc Shutdown, Restart, Log Off, Standby và Hibernate trên máy tính người dùng.
  • windows Version: 2.2
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 5.866