🖼️ PhotoStamper for Mac 1.2 Gắn thông tin vào hình ảnh

🖼️
  • Phát hành: Soft Density
  • PhotoStamper là tiện ích hữu hiệu và đơn giản để gắn các hình ảnh của bạn với tiêu đề, địa điểm GPS, thời gian và ngày tháng, và địa điểm.
  • mac Version: 1.2
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 67