🖼️ Turbo Pascal (with DOSBox) 7.3 Hỗ trợ lập trình ngôn ngữ Pascal

🖼️
  • Phát hành: Turbo Pascal
  • Turbo Pascal là một loại ngôn ngữ lập trình cho máy tính theo dạng lệnh, rất thích hợp cho kiểu lập trình có cấu trúc. Turbo Pascal 7.3.5 hỗ trợ tốt hơn cho ngôn ngữ lập trình tiếng Việt cùng bộ gõ TCVN quen thuộc.
  • windows Version: 7.3.5
  • Đánh giá: 111
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 124.118