🖼️
  • WP Sentry
  • Đây là dạng plugin đơn giản để cấp phép truy cập vào phần gửi tin.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • AskApache Password Protect
  • AskApache Password Protect cho phép bạn cài đặt mật khẩu bảo vệ blog của bạn bằng cách sử dụng cả chế độ chứng thực HTTP Basic Authentication hoặc HTTP Digest Authentication (bảo mật hơn).
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • WP-MalWatch
  • WP-Malwatch sẽ kiểm tra chế độ bảo mật toàn bộ phần cài đặt Wordpress của bạn để tìm ra những tập tin nguy hiểm này. Khi tìm thấy, bạn sẽ được WP-Malwatch cảnh báo nơi mà bạn cần lưu ý xử lý.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
Có tất cả 15 phần mềm.