🖼️ BumpTop 2.5 Chuyển đổi desktop thành phòng 3D ảo

🖼️
  • Phát hành: BumpTop
  • BumpTop sẽ chuyển đổi desktop của bạn thành một phòng 3D ảo, trong phòng ảo này, bạn có thể dặt các biểu tượng, shortcut và các file không chỉ trên sàn mà còn trên cả những bức tường.
  • windows Version: 2.5
  • Đánh giá: 32
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 36.198