🖼️ MesaSQLite for Mac 4.0 Quản lý cơ sở dữ liệu SQLite3 trên Mac

🖼️
  • Phát hành: Desert Sand Software
  • MesaSQLite for Mac là công cụ cho phép bạn tạo, thiết kế và thay đổi cơ sở dữ liệu SQLite3 trên Mac một cách dễ dàng.
  • mac Version: 4.0.6
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 687