🖼️ Circle Dock 0.9 Thanh công cụ tròn độc đáo cho Windows

🖼️
  • Phát hành: Eric Wong
  • Thay vì thêm một thanh công cụ ngang màn hình của bạn (như ObjectDock, RocketDock), Circle Dock cài đặt một thanh công cụ tròn thật ấn tượng.
  • windows Version: 0.9.2
  • Đánh giá: 10
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 19.460