🖼️
  • Passion Audio Player 2.5
  • Với phần mềm này, bạn có thể chơi được hầu hết các định dạng audio OGG/MP3/MP2/MP1/WMA/WAV/MO3/ IT/ XM/S3M/MTM/MOD/ UMX/FLA/FLAC/OFR/OFS/ WV/MPC/MP+/MPP/ SPX/APE/MAC và các định dạng file MIDI.
  • Xếp hạng: 4 · 2 Phiếu bầu