🖼️ Countdown Numbers Game nối điểm đếm ngược

🖼️
  • Phát hành: Gr8Escape
  • Countdown Numbers là game trí tuệ khá giống với game nối điểm nhưng thay vì kết nối các điểm có sẵn với nhau, bạn sẽ phải đếm ngược về 0 trong Countdown Numbers.
  • windows