🖼️
  • IMCapture for Skype

  • Chụp và ghi lại các cuộc gọi video và audio từ Skype dành cho Mac OS X. Sử dụng ImCapture để ghi lại các cuộc gọi. Chia sẻ file đã được tạo bởi ImCapture.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu