🖼️
  • LicenseKeeper for Mac OS X Lưu trữ thông tin phần mềm bản quyền
  • Đối với hầu hết những người sử dụng máy tính và các phần mềm có bản quyền, thì việc lưu trữ và bảo quản những thông tin nhạy cảm này trở thành một công việc khá khó khăn và phức tạp. Với LicenseKeeper, tất cả những lo lắng của người sử dụng đã có thể vơi
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu