🖼️ SMS Backup & Restore cho Android 10.07 Sao lưu và phục hồi SMS

🖼️
 • Phát hành: Ritesh Sahu
 • SMS Backup & Restore là ứng dụng hỗ trợ sao lưu, phục hồi các tin nhắn trên thiết bị Android và miễn phí sử dụng, cho phép thiết lập các tiến trình sao lưu tự động.
 • android Version: 10.07.106
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.587

🖼️ SMS Backup & Restore For Android 6.20 Sao lưu và phục hồi tin nhắn điện thoại Android

🖼️
 • Phát hành: Ritesh Sahu
 • SMS Backup & Restore là ứng dụng Android có khả năng sao lưu và phục hồi tin nhắn của điện thoại.
 • android Version: 6.20
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.232

🖼️ Call Logs Backup & Restore For Android Sao lưu và khôi phục bản ghi cuộc gọi

🖼️
 • Phát hành: Ritesh Sahu
 • Call Logs Backup & Restore là ứng dụng đơn giản để sao lưu và khôi phục các bản ghi cuộc gọi (lịch sử). Sao lưu được lưu trữ mặc định trong thư mục /sdcard/CallLogBackupRestore.
 • android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.802

🖼️ APN Backup & Restore for Android

🖼️
 • Phát hành: Ritesh Sahu
 • Một ứng dụng đơn giản để sao lưu và khôi phục APN (cài đặt để kết nối tới Internet với kết nối di động). Bản sao lưu được lưu lại trên thẻ nhớ, trong folder /sdcard/APNBackupRestore.
 • android
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.589