🖼️ Secrecy File & Folder Hider 2.1 Ẩn thư mục và tài liệu quan trọng

🖼️
  • Phát hành: Secret Hider
  • Trong việc sử dụng các chương trình mã hóa để bảo vệ dữ liệu cá nhân, thường xảy ra các trường hợp khá đáng tiếc là chính người sử dụng lại quên password do chính mình thiết lập ra để rồi khi cần lấy lại dữ liệu thì họ đành phải ngậm ngùi vì sự đãng trí c
  • windows Version: 2.1
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 6.457