🖼️
  • Wally for Linux
  • Windows XP không hỗ trợ sẵn người dùng tính năng thay đổi hình nền tự động như Windows 7. Tuy nhiên, với công cụ miễn phí Wally nó sẽ giúp thay đổi hình nền tự động cho Windows XP tương tự như trong Windows 7.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Wally for Mac
  • Windows XP không hỗ trợ sẵn người dùng tính năng thay đổi hình nền tự động như Windows 7. Tuy nhiên, với công cụ miễn phí Wally nó sẽ giúp thay đổi hình nền tự động cho Windows XP tương tự như trong Windows 7.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu